CV Tájékoztató

Az álláspályázatok személyes adatainak kezeléséről

 

 2018. november 1.
Caffé Perté Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.

 

 

Álláspályázatok személyes adatainak kezeléséről

1. Bevezető

Kedves pályázó!

Köszönjük, hogy álláspályázatunkra jelentkezve megtiszteltél bizalmaddal! Kérjük tekintsd meg tájékoztatónkat, hogy megismerd miként kezeljük pályázati anyagodat, ha felveszünk, valamint akkor, ha nem te kerülsz kiválasztásra.

Adatvédelmi szabályaink tervezésekor szem előtt tartottuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) és az Európa Parlament 2016/679-es rendeletének ide vonatkozó szabályait. Személyes adatok kezelésekor különös figyelmet fordítunk az érintettek szabadság és személyiségjogainak tiszteletben tartására, valamint azok bizalmaságára és sértetlenségére.

2. ELÉRHETŐSÉGEINK

Adataid kezelésével kapcsolatos kérdéseiddel, észrevételeddel és esetleges panaszaiddal keress minket bizalommal a következő elérhetőségeink bármelyikén:

Caffé Perté Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Gyár u.2.
Weblap: https://caffeperte.hu/
Kapcsolattartás:       Irodában; 2040 Budaörs, Gyár u.2.
Telefon: 00 36 23-503-826
E-mail: info@caffeperte.hu
Adatvédelmi Tisztviselő: Kolozsvári Péter
dpo@bitheory.hu

3. Adatkezelés célja

A meghirdetett pozíciók betöltése, illetve adatbázisunk bővítésé olyan tehetséges pályázók anyagaival, akik bár most nem kerültek kiválasztásra, a későbbiekben viszont szívesen felkeresnénk egy nekik jobban profilban vágó álláslehetőségünkkel.

4. Kezelt adatok köre:

Pályázatok során jellemzően a következő adatokat adhatják meg jelentkezőink:

Családnév, keresztnév, születési dátum, lakcím telefonszám, e-mail cím, ország, település, a munkavégzéshez szükséges képesítésekre, ismeretekre, szakmai és vezetői tapasztalatokra vonatkozó adatok, a munkavégzési területre, a betölteni kívánt munkakörre vonatkozó információk, bérigény, családi állapot, a jelentkező által csatolt önéletrajz(ok), motivációs levél, illetve az ezekben szereplő és a jelentkező által önként megadott egyéb személyes adatok.

5. Biztonsági intézkedések

Gondoskodunk az adataid biztonságos kezeléséről és tárolásáról, eleget téve ezzel az információbiztonsági szabályzatunkban foglalt a technikai és gyakorlati megkötéseknek. Szabályzataink segítségével kialakítjuk azokat a védett adatkezeléshez szükséges eljárásokat és kontrollokat, amivel biztosíthatjuk, hogy a kezelt adatok védve maradjanak a bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás kritériumai szerint, ezzel akadályozva meg az esetleges jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatását, megsemmisülését és külső, illetve belső adatszivárogtatást, így elkerülve egy lehetséges incidens előfordulását.

Gondoskodunk arról, hogy a rólad kezelt adatokhoz csak és kizárólag az arra felhatalmazott kollégák és az adatkezelés során alkalmazott és ebben a tájékoztatóban megjelenő Adatfeldolgozók férhessenek hozzá, valamint lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk azért, hogy illetéktelen személy ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Ennek eredményeként a kezelt adatokat kizárólag cégünk, illetve az általunk igénybe vett Adatfeldolgozók ismerhetik meg, harmadik félnek, akit nem tüntettünk fel tájékoztatónkban és adataid megismerésére nem jogosult önszántunkból semmilyen körülmények közt nem adjuk át.

Megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy adataid az emberi mulasztásból vagy kellően megtervezett adatkezelés hiányában történő véletlenül bekövetkezett események folytán se sérüljenek, módosuljanak, illetve semmisüljenek meg vagy váljanak nyilvánossá. A fenti kötelezettségvállalásainkat az adatkezelési tevékenység összes résztvevőjének előírjuk.

6. Adatkezelés jogalapja és időtartama.

GDPR 6. cikk 1) bekezdés A. pontja: Az érintett Hozzájárulása

Jelentkezésed megelőzően inden esetben könnyen elérhető formában találkozhatsz adatkezelési tájékoztatónkkal. Ezt megismerve önként dönthetsz arról, hogy elküldöd-e nekünk felvételi dokumentációdat. Amennyiben úgy döntesz, hogy jelentkezel pályázatunkra, viszont kiválasztásra nem kerülsz, úgy adataidat 1 éven át tároljuk el, annak érdekében, hogy idő közben megnyíló, neked jobban profilba vágó pozíciók esetén felkereshessünk vele. Amennyiben a pályázat után nem szeretnél élni ennek lehetőségével a hozzájárulásod bármikor visszavonható a 8. pontban leírtak szerint.

Amennyiben felvételre kerülsz, önéletrajzod munkaszerződéseddel és további HR papírjaiddal kezeljük a munkaviszony megszűnéséig. Ekkor, ami törölhető töröljük, aminek a további tárolását pedig megköveteli a hatályos jogszabályi környezet (például nyugdíjazásodhoz kellő papírjaid) a szükséges bizalmassági intézkedések mellett őrizzük meg.

Adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége

7. Értelmező rendelkezések

A tájékoztató könnyebb megéréséhez a következő kifejezések ismeretek a segítségedre lesznek:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajttatja;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatmegsemmisítés: az adat maradandóan eredeti formájába visszaállíthatatlanná tétele, melynek célja, hogy a megsemmisített adat se az adatkezelő, se más harmadik fél számára ne legyen többé hozzáférhető;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

8. Adatkezelésben érintettek jogai:

Hozzájárulásod bármikor visszavonhatod és kezelt adatait töröljük. Ezt a tájékoztatónkban megjelölt bármelyik elérhetőségünkön kérheted tőlünk.

Érintettként a GDPR 13., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21. és 22. cikkeiben rögzítettek szerint jogosult vagy tájékoztatást, személyes adataidhoz hozzáférést, személyes adataidnak helyesbítését, valamint személyes adataidnak törlését (elfeledtetés), korlátozását kérni, továbbá tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen. A következő sorokban összefoglaljuk, hogy számodra mint érintettnek mit is jelent ez a Rendelet szemszögéből:

Az érintett hozzáférési joga:

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatok kezeléséről részletes információkat kérjen a Rendeletben foglaltak szerint.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését kérjen a róla pontatlanul kezelt személyes adatok esetében. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben ezt az adatkezelés jogalapja lehetővé teszi.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatainak kezelését korlátozza, amennyiben ezt az adatkezelés jogalapja megengedi. Ennek további feltételeit is a Rendelet szövegében találja.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő.

Ezen jogok gyakorlásához a tájékoztató elején, a második pontban feltüntetett elérhetőségeinken tudod felvenni velünk a kapcsolatot.

Mint korábban írtuk kérheted továbbá az adataid törlését, melynek fontos kritériuma, hogy kizárólag a hozzájárulás jogalapján történő adatkezelés esetén tudunk teljesíteni. Amennyiben törvény vagy szerződés köt az adatkezeléshez úgy ez nem áll módunkban. Ilyen igény esetén további részletekért kérjük szintén keress minket!

Kérésedre az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében a kérés fogadását követő 30 napon belül kötelesek vagyunk választ adni és ettől csak különösen indokolt esetben térhetünk el.

Az érintettek jogainak részletes kifejtését megtalálod az Általános Adatvédelmi Rendeletben:

– A rendelet szövege itt elérhető

9. Jogorvoslati lehetőség

Jogaid megóvása érdekében panasszal a következő hatósághoz fordulhatsz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

  • Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  • Telefon: +36 (1) 391 1400
  • Fax: +36 (1) 391 1410
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • URL : https://naih.hu

10. Adatfeldolgozók és közös adatkezelés:

Álláspályázataink során lehetőséged van megadott elérhetőségeinkre elküldeni jelentkezésed, valamint oldalunkon keresztük közvetlenül is felvenni velünk a kapcsolatot. Mindkét esetben megkeresésed közvetlenül hozzánk érkezik, így pályázataink folyamán nem vesszük igénybe további adatfeldolgozók szolgáltatásait.

11. A tájékoztató módosítása

Cégünk fenntartja a jogot jelen tájékoztató módosítására. A módosítás viszont továbbiakban is kizárólag a hatályos jogszabályi környezet figyelembevételével jöhet létre, és ennek megtörténte esetén ugyanígy tájékoztatási kötelezettséget vállalunk kezelt adataink érintettjei, valamint feldolgozott adataink esetében az adatkezelő, vagy az adatfeldolgozói láncban felettünk szereplő megbízó irányába.